Handbook of Mankind


4.5 ( 6095 ratings )
Книги
Розробник: com.thai-g.com
0.99 USD

หนังสือคู่มือมนุษย์ (Handbook of Mankind)
หนังสือที่เป็นบันไดขั้นแรกของการศึกษาพระพุทธศาสนา คู่มือมนุษย์ โดยท่านพุทธทาสภิกขุ ถ้าเราเปิดหนังสือทุกเล่มที่เขียนกันในสมัยปัจจุบันอันว่าด้วย ต้นเหตุของการเกิดศาสนาแล้ว ก็จะเห็นว่าเขาเขียนไว้เหมือนๆกัน คือตรงกันที่ว่า คนป่าดั้งเดิมฟ้าผ่า ฟ้าร้อง กลัวความมืด กลัวพายุ กลัวสิ่งต่างๆที่อยู่เหนือความเข้าใจ หรือความต้านทานของคนป่าเหล่านั้น และวิธีที่จะหลบหลีกอันตรายก็คือแสดงอาการยอมแพ้ หมอบราบ อ้อนวอน บูชา แล้วแต่คนฉลาดที่สุด ในสมัยนั้นเห็นว่าจะต้องทำ ตามที่ตนนึกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือผีเหล่านั้นจะชอบใจ นี่นับถือว่า ศาสนาเกิดขึ้นในโลกด้วยอำนาจของความกลัว และมีการปฏิบัติไปตามความกลัว
หนังสือเล่มนี้พาท่านเข้าสู่เนื้อหา
ท่านชอบพุทธศาสนาในเหลี่ยมไหน
พุทธศาสนามุ่งชี้อะไรเป็นอะไร
ลักษณะสามัญของสิ่งทั้งปวง (ไตรลักษณ์)
อำนาจของความยึดติด (อุปาทาน)
ขั้นของการปฏิบัติศาสนา (ไตรสิกขา)